Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

4 Οκτώβρη...έφυγες πατέρα για εκει ψηλά...
Μετά τών Αγίων άνάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς τών δούλων σου,
ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.