Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Spring is here

Spring is here...

το μήνυμα της ημέρας 27/03/2009

Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη (†Γ'- Δ' αι). Φιλητού και Λυδίας μαρτύρων. Παύλου επισκόπου Κορίνθου (†950). Κηρύκου οσίου

«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

I.N. Αγίας Μαρίνας

I.N. Αγίας Μαρίνας

το μήνυμα της ημέρας 11/03/2009

Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων(†638-644). Πιονίου πρεσβυτέρου της εν Σμύρνη Εκκλησίας (†250). Οσίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης 'Αρτης. Γεωργίου Σιναϊτου. Τροφίμου και Θαλλού των μαρτύρων.


«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

στην έξοδο..

έξοδος

το μήνυμα της ημέρας 10/03/2009

Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ 5 Μαρτύρων (†251-8). Αναστασίας της πατρικίας. Μιχαήλ Μαυρουδή νεομάρτυρος εν Θεσσαλονίκη (†1544)

«Ο Κύριος έδωκεν εις ημάς την εντολήν να αγαπώμεν τον Θεόν εξ’ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ψυχής. Αλλ’ άνευ προσευχής πως είναι δυνατόν να αγαπάς; Δια τούτο ο νούς και η καρδία του ανθρώπου οφείλουν πάντοτε να είναι ελεύθεροι διά προσευχήν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας (1650 Κισσός Πηλίου)

είσοδος του ναού

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας (1650 Κισσός Πηλίου) www.agiamarina-kissos.com/index-gr.html

το μήνυμα της ημέρας 09/03/2009

Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των εν τη λίμνη Σεβαστείας μαρτυρησάντων (†320). Ουρπασιανού μάρτυρος

«Επικαλείσθε μετά πίστεως την Θεοτόκον και τους Αγίους. Ούτοι ακούουν των προσευχών ημών και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας (1650 Κισσός Πηλίου)

στο εσωτερικό..

http://www.agiamarina-kissos.com/

το μήνυμα της ημέρας 08/03/2009

Ερμού Αποστόλου (Α' αι). Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικομηδείας (†842). Παύλου Ομολογητού. Δομετίου οσίου (†363). Δίωνος μάρτυρος

«Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

είσοδος του ναού της Αγίας Μαρίνας, Κισσός Πηλίου

είσοδος του ναού

το μήνυμα της ημέρας 07/03/2009

Εφραίμ, Ευγενίου, Αγαθοδώρου, Ελπιδίου, Καπίτωνος, Αιθερίου των μαρτύρων. Παύλου του απλού. Λαυρεντίου οσίου

«Εάν ήμεθα απλοί ως τα παιδία, ο Κύριος θα εδείκνυεν εις ημάς τον παράδεισον, θα εβλέπομεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβίμ και των Σεραφίμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμεθα ταπεινοί, και δια τούτο βασανίζομεν και εαυτούς και τους άλλους, όσοι ζούν μεθ’ ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

ο Άρχων Μιχαήλ

ο Άρχων Μιχαήλ

εξωτερική τοιχογραφία στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας (1650, Κισσός, Πήλιο)
http://www.agiamarina-kissos.com/index-gr.html

το μήνυμα της ημέρας 06/03/2009

Παρθενική πανήγυρις σήμερον...
Πρώτη στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου Παναγίας Μητέρας μας σήμερα.

Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη,ειπείν τή Θεοτόκω το Χαίρε· (εκ γ')
καί συν τή ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε θεωρών Κύριε, εξίστατο καί ίστατο, κραυγάζων πρός αυτήν τοιαύτα·
χαίρε δι ης η χαρά εκλάμψει
χαίρε δι' ης η αρά εκλείψει
χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις
χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσις
χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς
χαίρε βάθος δυσθεώρητον καί Αγγέλων οφθαλμοίς
χαίρε ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα
χαίρε ότι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα
χαίρε γαστήρ ενθέου σαρκώσεως
χαίρε δι' ης νεουργήται η κτίσις
χαίρε δι' ής βρεφουργείται ο Κτίστης

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Βλέπουσα η Αγία, εαυτήν εν αγνεία, φησί τω Γραβριήλ θαρσαλέως·
το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τή ψυχή φαίνεται·
ασπόρου γαρ συλλήψεως, τήν κύησιν πώς λέγεις κράζων·

Αλληλούϊα.

Γνώσιν άγνωστον γνώναι, η Παρθένος ζητούσα,εβόησε πρός τόν λειτουργούντα·
εκ λαγόνων αγνών,Υιόν πώς εστι τεχθήναι δυνατόν;
λέξον μοι, πρός ην εκείνος έφησεν εν φόβω, πλην κραυγάζων ούτω·

χαίρε βουλής απορρήτου μύστις
χαίρε σιγής δεομένων πίστις
χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προοίμιον
χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον
χαίρε κλίμαξ επουράνιε δι' ής κατέβει κατέβη ο Θεός
χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης πρός ουρανόν
χαίρε το των Αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα
χαίρε το των δαιμόνων πολυθρήνητων τραύμα
χαίρε το φώς μηδένα διδάξασα
χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν
χαίρε πιστών καταυγάζουσα φρένας

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Δύναμις του Υψίστου, επεσκίασε τότε,πρός σύλληψιν τή Απειρογάμω·
καί τήν εύκαρπον ταύτης νηδύν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδύν άπασι,τοις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, εν τω ψάλλειν ούτως·
Αλληλούϊα.
Έχουσα θεοδόχον η Παρθένος τήν μήτραν,ανέδραμε πρός τήν Ελισάβετ,το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνόν τόν ταύτης ασπασμόν, έχαιρε! Καί άλμασιν ως άσμασιν, εβόα πρός τήν Θεοτόκον.·

χαίρε βλαστού αμαράντου κτήμα
χαίρε γεωργόν γεωργούσα Φιλάνθρωπον
χαίρε φυτουργόν της ζωής ημών φύουσα
χαίρε άρουρα βλαστάνουσα ευφορίαν οιοκτιρμών
χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν ιλασμών
χαίρε ότι λειμώνα της τρυφής αναθάλλεις
χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις
χαίρε δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα
χαίρε παντός του κόσμου εξίλασμα
χαίρε Θεού πρός θνητούς ευδοκία
χαίρε θνητών προς Θεόν παρρησία

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Ζάλην ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων,ο σώφρων Ιωσήφ εταράχθη, πρός τήν άγαμόν σε θεωρών,καί κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε·μαθών σε σου τήν σύλληψιν εκ Πνεύματος Αγίου έφη·
Αλληλούϊα

Των εν Αμορίω 42 μαρτύρων. Κρατερού, Μελισσηνού, Ευβούλου, Ιουλιανού των μαρτύρων.

«Οι πιστεύοντες εις τον Χριστόν διά πίστεως ελευθέρας πάσης αμφιβολίας ως Θεόν δημιουργόν και Θεόν σωτήρα ημών, εν παραφορά μετανοίας, λαμβάνουν πείραν και του 'Αδου και της Αναστάσεως, πρίν ή γευθούν του σωματικού θανάτου»
Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

το σχολαρχείο... (Κισσός Πηλίου)

ελάτε....άνοιξε το σχολαρχείο

το μήνυμα της ημέρας 05/03/2009

Κόνωνος του κηπουρού. Μάρκου του ασκητού. Ευλογίου, Ευλαμπίου, Αρχελάου, Φωτίου, Ιωάννου του εν Βουλγαρία, Γεωργίου του εν Ραψάνη των μαρτύρων

«Οι συμφορές και οι κίνδυνοι εδίδαξαν πολλούς να προσεύχονται»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

paraδisos

paraδisos

το μήνυμα της ημέρας 04/03/2009

Γερασίμου του εν Ιορδάνη. Κοδράτου, Ακακίου, Στρατονίκου μαρτύρων. Γρηγορίου επισκόπου Άσσου

«Κατά την διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνει στο Θεό την προσευχή»
Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009