Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2008

ο Νεμο στα πρώτα του βήματα, ως σκύλος διάσωσης.
μια φωτογραφία απο τα παλιά.....
ο Nemo στα κρουστά , o Ingo στα πνευστά και η Ζoe στα έγχωρδα.
Διευθυντής ορχήστρας... η Μαρίνα


(*) Ταξίδιον διά τους Ουρανούς.

Οτιδήποτε προβάλλεται καθημερινά στον Χριστιανό δείχνει η ακόλουθος έκθεσις περί του εισιτηρίου διά το ταξίδιον εις τους ουρανούς.Το εισιτήριον αυτό πωλείται στο πρακτορείο της Ευσέβειας.
Προς διευκόλυνσιν αυτών που θέλουν να ταξιδεύσουν στους ουρανούς, παρέχομε συνοπτικώς τις εξής πληροφορίες.

Σιδηρόδρομος διά τους Ουρανούς.
Αναχώρησις: ανά πάσαν στιγμήν.
Άφιξις: όταν ο Θεός ευδοκήση.

Τιμαί Εισιτηρίων.

Α΄ Θέσις: (Ταχεία αμαξοστοιχία)Αγνότης και Μαρτύριον, ή τελεία εκπλήρωσις των Ευαγγελικών αρετών. Τάξις, αγνεία και υποταγή, πνεύμα αυταπαρνήσεως υπέρ της θείας Αγάπης.

Β΄ Θέσις: (Κατ' ευθείαν αμαξοστοιχία)Μετάνοια, πεποίθησις εις τον Θεόν, και ακριβής εκτέλεσις των αγαθών έργων. Προσευχή, νηστεία και ελεημοσύνη.

Γ΄ Θέσις: (Συνήθης αμαξοστοιχία)Τήρησις των εντολών του Θεού και της Εκκλησίας, εκπλήρωσις των προς τον πλησίον καθηκόντων.

Δ΄ Θέσις: (Έκτακτος αμαξοστοιχία)Μετάνοια κατά την τελευταίαν ώραν του θανάτου, παράκλησις προς άφεσιν αμαρτιών.

Παρατηρήσεις.
1. Εισιτήριον μετ' επιστροφής δεν υπάρχει.
2. Αμαξοστοιχίαι διά διασκεδάσεις δεν αναχωρούν.
3. Παιδία μικρά, ανήλικα, των οποίων η διάνοια δεν έχει ωριμάσει, ταξιδεύουν δωρεάν, αρκεί να είναι στην αγκαλιά της Εκκλησίας.
4. Οι κ.κ. επιβάται παρακαλούντα να μη φέρουν μαζί τους τίποτε άλλο, εκτός από αγαθά έργα, αν θέλουν να προφθάσουν την αμαξοστοιχίαν και να μη καθυστερήσουν.
5. Σε κάθε σταθμό παραλαμβάνονται επιβάται.
6. Κάθε εισιτήριον για να έχει κύρος, πρέπει να έχει την σφραγίδα της Ορθοδόξου πίστεως και της αγιαστικής χάριτος.