Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Υδάτινοι δρόμοι

Υδάτινοι δρόμοι...

...Εκεί στρουθία εννοσσεύσουσι, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών.

Όρη τα υψηλά τοις ελάφοις, πέτρα καταφυγή τοις λαγωοίς...

..Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε· πάντα εν σοφία εποίησας· επληρώθη η γη της κτίσεως Σου.
Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος· εκεί ερπετά, ων ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων....