Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 07/03/2009

Εφραίμ, Ευγενίου, Αγαθοδώρου, Ελπιδίου, Καπίτωνος, Αιθερίου των μαρτύρων. Παύλου του απλού. Λαυρεντίου οσίου

«Εάν ήμεθα απλοί ως τα παιδία, ο Κύριος θα εδείκνυεν εις ημάς τον παράδεισον, θα εβλέπομεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβίμ και των Σεραφίμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμεθα ταπεινοί, και δια τούτο βασανίζομεν και εαυτούς και τους άλλους, όσοι ζούν μεθ’ ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης