Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 10/03/2009

Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ 5 Μαρτύρων (†251-8). Αναστασίας της πατρικίας. Μιχαήλ Μαυρουδή νεομάρτυρος εν Θεσσαλονίκη (†1544)

«Ο Κύριος έδωκεν εις ημάς την εντολήν να αγαπώμεν τον Θεόν εξ’ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ψυχής. Αλλ’ άνευ προσευχής πως είναι δυνατόν να αγαπάς; Δια τούτο ο νούς και η καρδία του ανθρώπου οφείλουν πάντοτε να είναι ελεύθεροι διά προσευχήν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης