Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 27/03/2009

Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη (†Γ'- Δ' αι). Φιλητού και Λυδίας μαρτύρων. Παύλου επισκόπου Κορίνθου (†950). Κηρύκου οσίου

«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης