Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 08/02/2009

Θεοδώρου Στρατηλάτου. Ζαχαρίου Προφήτου. Νικηφόρου και Στεφάνου μαρτύρων. Φιλαδέλφου καί Πολυκάρπου των οσίων. Μακαρίου επισκόπου Πάφου. Περγέτη Οσίου

«Η εκζήτησις του θελήματος του Θεού είναι το σπουδαιότερον έργον της ζωής ημών, διότι «οδεύοντες την οδόν» του θελήματος του θεού γινόμεθα μέτοχοι της αιωνίου θείας ζωής»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης