Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 23/02/2009

Πολυκάρπου Σμύρνης. Ιωάννου, Μωϋσέως, Αντιόχου, Αντωνίνου, Ζεβινά, Πολυχρονίου, Δαμιανού, Γοργονίας των οσίων. Κλήμεντος καί Θέης των μαρτύρων

«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης