Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 28/02/2009

Βασιλείου ομολογητού. Προτερίου ιερομάρτυρος επισκόπου Αλεξανδρείας. Βάρσου επισκόπου Δαμασκού. Μαριάννας και Κύρας των οσίων. Βάρσου, Αβρικίου, Νέστωρος καί Κυράννας των μαρτύρων. Νυμφά και Ευβούλου των αποστόλων

«Ψυχή ήτις εγνώρισε τον Κύριον ουδέν φοβείται, εκτός της αμαρτίας, και προ παντός την αμαρτίαν της υπερηφανίας. Γνωρίζει ότι ο Κύριος αγαπά ημάς, τότε τι να φοβηθώμεν;»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης