Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 22/02/2009

Αθανασίου ομολογητού. Ανθούσης μάρτυρος. Θαλασίου και Λιμναίου, Βαραδάτη, Τελεσφόρου, Βλασίου, Αρίστωνος των οσίων

«Ο Κύριος έδωκεν εις ημάς την εντολήν να αγαπώμεν τον Θεόν εξ’ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ψυχής. Αλλ’ άνευ προσευχής πως είναι δυνατόν να αγαπάς; Δια τούτο ο νούς και η καρδία του ανθρώπου οφείλουν πάντοτε να είναι ελεύθεροι διά προσευχήν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης