Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 25/02/2009

Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κων/λεως. Αλεξάνδρου, Ρηγήνου, Αντωνίου, Θεοδώρου, Μαρκέλλου των μαρτύρων

«Ημείς φρονούμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκειται εις το να μη αμαρτάνης, εις το να αγαπάς τον Κύριον και τον πλησίον μεθ’ όλης της καρδίας σου και όλης της ισχύος σου»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης