Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 14/02/2009

Αυξεντίου του εν ορει, Μαρών, Αβραάμη Οσίων . Νικολάου Κορίνθιου. Δαμιανού μοναχού. Γεωργίου του εκ Μυτιλήνης. Νικολάου του εκ Τραπεζούντος (†1920)

«Ούτω πρέπει να βιάζωμεν εαυτούς πρός το καλόν καθ’ όλην την ζωήν ημών, και το κυριώτερον, να συγχωρώμεν εις τους άλλους τα πλημμελήματα αυτών, και τότε ο Κύριος δεν θα μνησθή των αμαρτιών ημών και θα δώση εις ημάς την χάριν του Αγίου Πνεύματος»

'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης