Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 19/02/2009

†Αρχίππου αποστόλου. Μαξίμου, Θεοδότου, Ησυχίου καί Ασκληπιοδότης των μαρτύρων. Ευγενίου, Μακαρίου των ομολογητών. Κόνωνος, Ραβούλα, Σοφρωνίου, Ραβούλα των οσίων. Φιλοθέης της Αθηναίας. Νικήτα ιερομάρτυρος

«Εάν ήμεθα απλοί ως τα παιδία, ο Κύριος θα εδείκνυεν εις ημάς τον παράδεισον, θα εβλέπομεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβίμ και των Σεραφίμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμεθα ταπεινοί, και δια τούτο βασανίζομεν και εαυτούς και τους άλλους, όσοι ζούν μεθ’ ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης