Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 08/01/2009

Γεωργίου Χοζεβίτου. Παρθένας και Δομνίνης, Ιουλιανού, Βασίλισσας, Κελσίου, Αντωνίου, Καρτερίου, Θεοφίλου, Ελλαδίου μαρτύρων. Αγάθωνος, Θεοδώρου, Μακαρίου των οσίων. Κύρου και Αττικού Πατριαρχών Κων/λεως


«Ημείς φρονούμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκειται εις το να μη αμαρτάνης, εις το να αγαπάς τον Κύριον και τον πλησίον μεθ’ όλης της καρδίας σου και όλης της ισχύος σου»

'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης