Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 27/01/2009

†Ανακομιδή λειψάνων Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μαρκιανής βασιλίσσης. Κλήμεντος στυλίτου. Πέτρου αιγυπτίου

«Ψυχή ήτις εγνώρισε τον Κύριον ουδέν φοβείται, εκτός της αμαρτίας, και προ παντός την αμαρτίαν της υπερηφανίας. Γνωρίζει ότι ο Κύριος αγαπά ημάς, τότε τι να φοβηθώμεν;»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης