Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 11/01/2009

†Θεοδοσίου οσίου του κοινοβιάρχου. Μάιρος, Βιταλίου, Στεφάνου, Θεοδώρου, Αγαπίου των μαρτύρων

«Ψυχή ήτις εγνώρισε τον Κύριον ουδέν φοβείται, εκτός της αμαρτίας, και προ παντός την αμαρτίαν της υπερηφανίας. Γνωρίζει ότι ο Κύριος αγαπά ημάς, τότε τι να φοβηθώμεν;»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης