Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 26/01/2009

Ξενοφώντος και της συνοδείας αυτού. Αμωνά, Συμεών, Γαβριήλ, Κλήμεντος των οσίων. Ανανίου και Πέτρου των μαρτύρων

«Ο Θεός ουδεμίαν ασκεί βίαν επί του ανθρώπου, αλλ' ίσταται μακροθυμών παρά την καρδίαν και ταπεινώς αναμένει πότε θα ανοιχθή αύτη εις Αυτόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης