Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 21/01/2009

Μαξίμου ομολογητού. Νεοφύτου, Αγνης μαρτύρων. Νεοφύτου, Ευγενίου, Ουαλεριανού, Κανδίδου, Ακύλα, Αγνής των μαρτύρων. Ζωσιμά οσίου. Μαξίμου του Γραικού

«Ο Κύριος έδωκεν εις ημάς την εντολήν να αγαπώμεν τον Θεόν εξ’ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ψυχής. Αλλ’ άνευ προσευχής πως είναι δυνατόν να αγαπάς; Δια τούτο ο νούς και η καρδία του ανθρώπου οφείλουν πάντοτε να είναι ελεύθεροι διά προσευχήν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης