Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Το μήνυμα της ημέρας 06/01/2009

«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»

'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης