Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 13/01/2009

Ερμύλου, Στρατονίκου, Μαξίμου, Αθανασίου, Παπυρίνου, Παχωμίου των μαρτύρων. Ιακώβου Επισκόπου Νισίβεως


«Ούτω πρέπει να βιάζωμεν εαυτούς πρός το καλόν καθ’ όλην την ζωήν ημών, και το κυριώτερον, να συγχωρώμεν εις τους άλλους τα πλημμελήματα αυτών, και τότε ο Κύριος δεν θα μνησθή των αμαρτιών ημών και θα δώση εις ημάς την χάριν του Αγίου Πνεύματος»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης