Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 22/01/2009

Τιμοθέου Αποστόλου. Αναστασίου του Πέρσου. Ιωσήφ του ηγιασμένου. Μανουήλ, Γεωργίου, Πέτρου, Λέοντος, Γαβριήλ, Σιονίου, Ιωάννου, Παρόδου, Βικεντίου διακόνου των μαρτύρων. Αναστασίου του Πέρσου

«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης